Phan Thị Nghi
 • Phan Thị Nghi
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0941921978
 • 11111978n@gmail.com
 • Dân tộc: Kinh Ngày sinh: 10/11/1978 Quê quán: huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nguyễn Hữu Hòa
 • Nguyễn Hữu Hòa
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0825609479
 • huuhoa14866@gmail.com
 • Dân tộc: Kinh Sinh ngày: 15/08/1968 Quê quán: huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị